Båtheis Proff 

Bildetekst
Prototypen av Båtheis Proff som er levert til E. Karstensen Fiskeoppdrett i Florø er tilpasset
anleggets arbeidsbåt som veier i underkant av 1200 kg. Proffversjonen vil også gi plass til andre typer arbeidsbåter og lystbåter opp til 2000 kg. Slippvuggen er ekstremt godt fendret for å kunne benyttes selv i tung sjø. Hevetid er ca 12 sekunder, senketid noe mindre.

Anvendelse
Denne patenterte versjonen av Båtheis er særlig tilpasset store offshore oppdrettsanlegg type Procean, beregnet for offshore bruk. Båtheis kan tilknyttes disse anleggene slik at den danner en sikker og trygg landingsplass på utsatte og eksponerte lokaliteter, der tillegg og fortøying av båt er vanskelig eller umulig i dårlige vær.

Beskrivelse
Båtheisen løfter båten rett ut av sjøen og opp til en øvre, sikker posisjon trygt hevet over bølgene, og slik eliminere mange av de faremoment som er forbundet med ferdsel, landing og fortøying for oppdrettere som må ferdes på sjøen under alle forhold. 

Fordeler
· Komme seg trygt opp på anleggene uansett værforhold
· Ta med sg last og utstyr inn på anlegget uten tunge og forkjærte løft
· HMS sikkerhet i alle ledd, sikre vakttjenester, unngå klemskader og båtuhell
· Unngå doble vakter, lavere lønnskost, mindre overtid, større effektivitet. 
· Unngå slitasje på båt og tauverk, eliminere fare for å miste båt
Av særlig nytte for oppdrettere som betjener utsatte oppdrettslokaliteter, og som er avhengig av å borde anlegg for ettersyn og for å sikre verdier under ekstreme værforhold. 
Å ha sikker tilgang til de store stålanleggene er viktig i arbeidet med å redusere rømmingsfaren. Langt de fleste rømminger foregår i dårlig vær. 

Innsparing
Forventet innsparing med Båtheis er i overkant av 200 000 i året. Først og fremst som følge av redusert bemanning, men også andre utgifter blir redusert samtidig som sikkerhet blir ivaretatt og forbedret. Økt sikkerhet er vanskelig å sette verdi på, men har stor betydning for trivsel i den daglige drift. 

Samarbeid
Prosjektet er utviklet og Båtheisen produsert i samarbeid med Østerbø Maskin i Bjordal, 
med støtte fra SND i Sogn og Fjordane. Båtheisen er prøvd ut og testet i fullskala forsøk hos Brødrene Karstensen sitt anlegg ved Teisthalsen i Batalden, Florø. Lokaliteten er svært utsatt
for vind og bølger og egner seg utmerket for utprøving av utstyr under ekstreme forhold. 

Etter 2 års drift og flere mindre justeringer fremstår båtheisen nå som et meget nyttig
hjelpemiddel og en betydelig bedring av sikkerheten i daglig bruk. SunTec i Florø står
for godkjenning og sertifisering av utstyret.